Våra tjänster

Infrastrukturfrågor är alltid fundamentala och viktiga för ett samhälles utveckling. Därför känns det extra roligt att vara en av aktörerna som bidrar till att bygga ut och bygga om Sveriges infrastruktur.

Infrastruktur

Bygga ut Europavägen, förbättra en skogsbilväg eller uppgradera järnvägen? Vi åtar oss alla tänkbara väg- och järnvägsbyggen.

Alla vägar bär till..?

Det svenska vägnätet byggs ut och rustas upp kontinuerligt, och i det jobbet är vi på Entry en viktig aktör. Vi har förmånen att få uppdrag som omfattar allt från att bygga ut motorvägar som E18, bygga riksvägar, anlägga rondeller eller cirkulationsplatser till att öka de oskyddade trafikanternas säkerhet genom en ny gång- och cykelväg. Det visar bredden i vår kompetens och att inget jobb är för stort eller för litet för oss.

Hållbart byggande

I våra vägprojekt har hållbarhetsfrågorna en central roll. Redan i planeringsarbetet definierar vi hur vägbygget kan göras på mest hållbara sätt. Då handlar det om hela spektrat under projektet, från transporter och logistikfrågor, till hur överblivet material kan återanvändas.

Järnvägar också!

Vi bygger nya perronger, plattformar, sätter upp bullerskydd, förbereder marken för nya byggnationer och skapar vackra och trivsamma miljöer i stationsområdet, för att ge några exempel. Kort sagt så åtar vi oss de flesta järnvägsrelaterade projekt, till fördel för både resenärer och tågoperatörer.

Bro och betongarbeten

Vi bygger broar, tunnlar, hamnar och genomför projekt för energisektorn, till exempel vindkraftsfundament.

Broar i alla varianter…

Att bygga broar betraktas ofta som den vackraste av ingenjörskonsterna. Vi bygger och monterar alla möjliga brovarianter som exempelvis betongbroar, stålbroar och träbroar. Förutom själva brobyggnationen sköter vi även logistiken kring bygget med montageplaner och samordningsfrågor.

… och tunnlar, hamnar och vindkraft…

Med tanke på vår kompetens inom betongarbeten genomför vi givetvis även andra projekt som tunnelbyggen, hamnar, kajer och gjuter fundament för vindkraftverk.

… med hänsyn till närmiljön

De betongarbeten vi genomför är ofta både efterlängtade och centrala för närmiljön, till exempel att en ny bro. Hur påverkas trafiken, kringboende eller djurlivet? Alla sådana frågor har vi med i vår förstudie för att påverkan ska bli minimal.

Mark och VA

Vi förbereder och lägger grunden till lyckade projekt genom mark- och VA-arbeten som planeras mycket noga.

Alla sorters mark och
VA-arbeten…

Vi genomför alla delar och alla moment för både enklare och mer avancerade markarbeten i stora exploateringsområden. Det kan vara mark- och VA-arbeten inför byggandet av bostadshus, offentliga byggnader eller kommersiella fastigheter.

… med alla arbetsmoment

Du kan anlita oss för att säkra schakter, fyllnadsarbeten och krävs det mer avancerad grundsäkring, till exempel pålning, så löser vi det också. Givetvis utför vi även VA-arbeten, grundläggning, sprängning, dränering, husgrunder, finplanering och mycket mer.

Kontakta oss

Vi har vårt huvudkontor i Örebro och genomför mindre och större projekt runt om i Sverige. Hur kan vi på Entry hjälpa dig med ditt projekt? Låt oss börja med en första kontakt.