Integritetspolicy

Avsnitt 1 - Introduktion

Det är viktigt för oss på Entry att säkerställa integriteten för de som använder våra tjänster och vi vill säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Vi vill med denna policy förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad de kan komma att användas till. Detta görs för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Personuppgiftsansvarig

Entry AB (”Entry”, ”vi”, ”våra” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Entry ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter exempelvis när du besöker vår webbplats eller sociala medier, när du söker arbete hos oss eller när du som leverantör, underentreprenör eller beställare är i kontakt med oss.

Entry AB
Organisationsnummer 559239-4984
Törngatan 6, 703 83 Örebro

Vem kontaktar jag vid frågor och när jag vill utöva mina rättigheter?
Frågor/rättigheter

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@entrygroup.se.

Klagomål

Om du har synpunkter på vår behandling eller inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (I Sverige IMY).
www.imy.se

Avsnitt 2 - Information till registrerade

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss, till exempel i samband med att ett leverantörsavtal skrivs, genom att personer kontaktar oss eller genom uppgifter som lämnas till oss vid en rekryteringsprocess. Informationen är uppdelad i olika kategorier så att du lättare ska hitta vad som gäller dig. Om du är anställd hos Entry hittar du motsvarande information i Entrys information till anställda.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Om du är kontaktperson och anställd hos någon av våra beställare kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån det är nödvändigt för att kontakta beställaren och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot beställaren. Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att kunna leva upp till vårt uppdrag som vi fått av beställaren.

För de här ändamålen behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Befattning/yrkestitel

 

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge vi utför vårt uppdrag som vi fått av beställaren och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år enligt bokföringslagen. Om du avslutar din anställning hos beställaren kommer vi att byta ut dina kontaktuppgifter med din efterträdares uppgifter när vi får information om det från dig eller din arbetsgivare.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Om du är konsult och utför uppdrag för Entry antingen genom eget företag (t.ex. enskild firma) eller genom att din arbetsgivare tillhandahåller konsulttjänster till Entry, om du är inhyrd personal eller om du är anställd hos en underentreprenör till Entry kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån som det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera uppdraget.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Hantera fakturering med stöd av fullgörande av ett avtal om du som registrerad är part i avtalet och med stöd av berättigat intresse om avtalet har ingåtts med din arbetsgivare/uppdragsgivare.
 • Leda och fördela arbetet som du utför i ditt uppdrag med stöd av vårt berättigade intresse.
 • Erbjuda och genomföra kompetensutveckling samt för att säkerställa att du har nödvändiga yrkesbehörigheter med stöd av en rättslig förpliktelse eller vårt berättigade intresse.
 • Följa upp och utvärdera förhållandet till dig och din arbetsgivare/uppdragsgivare med stöd av vårt berättigade intresse av att utvärdera vårt avtal och vår relation.
 • Genomföra möten och andra aktiviteter, inbegripet registrering av ditt deltagande, kommunikation med dig angående aktiviteten och för att följa upp aktiviteten med stöd av vårt berättigade intresse.
 • Kommunicera om oss och vår verksamhet i t.ex. sociala medier och på vår hemsida. Behandlingen sker med stöd va vårt berättigade intresse att kommunicera om oss och vår verksamhet.
 • Hantera tillgång till våra lokaler och för att hantera åtkomst- och behörighetsstyrning till våra IT-system samt loggning av IT-användning. I undantagsfall, t.ex. vid konkreta misstankar om brott, kan vi genomföra utredningar som bl.a. kan innefatta platsbesök, genomgång av e-postkorrespondens och material från kamerabevakning. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att hantera tillgång till lokaler och IT-system samt för att utreda incidenter och misstankar om brott.
 • Hantera visselblåsning, inbegripet att ta emot, utreda och ge återkoppling på visselblåsarrapporter. Behandlingen sker med stöd av en rättslig förpliktelse.
 • Hantera inpassering och närvaroregistrering vid byggarbetsplatser. Behandlingen sker med stöd av en rättslig förpliktelse och vårt berättigade intresse av att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö.

För de här ändamålen behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Anhöriguppgifter
 • Befattning/yrkestitel
 • Kompetensuppgifter
 • Faktureringsuppgifter
 • Annan finansiell information
 • Bild- och ljudmaterial
 • Logguppgifter

 

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge uppdragsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år enligt bokföringslagen. Om du avslutar din anställning hos organisationen vi har gett uppdrag till kommer vi att radera dina personuppgifter när vi får information om det från dig eller din arbetsgivare.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Entry använder övervakningskameror i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt för utredande av brott. Kameraövervakning används vidare med ändamål att säkerställa att endast behöriga personer vistas på platsen och för att utreda olyckor på arbetsplatsen som ett verktyg för att skapa en trygg arbetsmiljö. Entry kan även komma att behandla personuppgifter i inspelat material för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, exempelvis relaterat till försäkringsärenden och skadestånd.

Personuppgiftsbehandling sker genom inspelning av rörliga bilder av rörelser på de platser som kameror har satts upp. Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt för att skapa en trygg arbetsmiljö.

För de här ändamålen behandlar vi följande personuppgifter:

 • Kamerainspelningar/bildmaterial
Lagring och gallring

Inspelat material hanteras endast av de personer som behöver ha tillgång till materialet. Åtkomst till inspelningsmaterialet ges till särskilt utsedd personal. Materialet sparas i normalfallet under tre dagar, därefter raderas det. Material kan i vissa fall komma att sparas längre än tre dagar. Det inspelade materialet sparas emellertid aldrig under längre tid än vad som är nödvändigt för de ovan beskrivna ändamålen. Om bildmaterialet behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i ett konkret fall sparas bildmaterialet under den tid som är nödvändig, exempelvis till dess att materialet överlämnas till brottsutredande myndigheter eller tills Entrys internutredning och eventuella rättsliga processer är avslutade.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Om du söker jobb hos oss eller skickar in en generell intresseanmälan (spontanansökan) kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som krävs för den aktuella rekryteringsprocessen. Det är viktigt att den information som du lämnar till oss är saklig och att du undviker att lämna uppgifter om dig som är integritetskänsliga om inte dessa är relevanta för den aktuella anställningen.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av avtal och berättigat intresse. Behandlingen omfattar det underlag du skickar till oss, uppgifter från referenspersoner, anteckningar från intervjuer samt eventuella arbetsprover och tester.

För de här ändamålen behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Fotografi
 • Referenser
 • Testresultat

 

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge rekryteringen pågår och ytterligare två år med hänvisning till diskrimineringslagen, för att vi ska ha möjlighet att visa på vilka grunder anställningsbeslutet togs. Spontanansökningar tas emot och gallras om du inte har en intressant profil. Om du har en intressant profil ber vi om ditt samtycke till att spara din spontansökning.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om du besöker vår webbplats. Om och i så fall vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror dels på vilka inställningar du har i din egen webbläsare dels på vilka inställningar du gjort när du landade på vår webbplats. Vår webbplats använder sig av cookies som är små textfiler som samlar olika typer av information om hur du som besökare använder vår webbplats. Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder i vår Cookiepolicy.

Vi behandlar också dina personuppgifter när du kontaktar oss genom vår webbplats.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Ändamålet med behandlingen är att vi vill få information om hur vår webbplats används för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen, förstå hur besökare använder den och för att säkerställa funktionaliteten hos webbplatsen. Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse för användandet av strikt nödvändiga cookies eftersom de behövs för att kunna förse dig med en fungerande webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter som sker med hjälp av analytiska cookies sker i förekommande fall med stöd av den rättsliga grunden samtycke.  Du är inte skyldig att samtycka till analytiska cookies för tillgång till webbplatsen, men för vissa tjänster och funktioner krävs användning av cookies och de kan vara begränsade eller oåtkomliga utan ditt samtycke. Du kan välja egna inställningar och återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att följa instruktionerna i vår Cookiepolicy.

När du kontaktar oss via webbplatsen behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt ärende samt för att kommunicera med dig.

För de här ändamålen behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • IP-adress
 • Information om enhetsinställningar; exempelvis språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning och liknande information
Lagring och gallring

Se vår beskrivning av cookies och cookiens varaktighet i cookierutan som du får upp genom att trycka på cookieknappen i nedre vänstra hörnet.

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi publicerar i våra sociala mediekanaler LinkedIn, Facebook och Instagram. Vi har ett ansvar för att inte olämpliga eller kränkande inlägg publiceras i våra kanaler. Vi kommer i så fall att ta bort sådana inlägg.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Ändamålet med våra kanaler är att sprida information om vår verksamhet och våra tjänster. Om du interagerar med någon av våra sociala mediekanaler godkänner du också att motta våra inlägg i ditt eget flöde. Du kan när som helst sluta gilla sidan eller dölja enskilda eller alla inlägg vi gör. Vi kan komma att använda informationen för att kontakta det företag eller den organisation du företräder och informera om våra varor/tjänster. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse.

Om du vill få mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till respektive kanal LinkedIn, Facebook och Instagram.

För de här ändamålen behandlar vi följande personuppgifter:

 • Profiluppgifter
 • Inlägg eller kommentarer som du publicerar
Lagring och gallring

Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills det att du själv tar bort interaktionen eller kommentaren. Oönskade kommentarer kommer vi i förekommande fall att ta bort löpande.

Avsnitt 3 - mottagare av dina personuppgifter

Nedan görs en beskrivning av de mottagare som vi kan komma att dela dina personuppgifter med. Vilka mottagare som personuppgifterna delas med beror på vilka ändamål personuppgifterna behandlas för av oss och på vilket sätt som du har lämnat uppgifterna till oss. Dina personuppgifter kan komma att delas med de beskrivna mottagarna i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som registrerad. Om inte annat är angivet här nedan ansvarar mottagaren för sin egen hantering av personuppgifter.
Myndigheter

Entry kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i lag, till exempel till brottsbekämpande myndigheter, Skatteverket och Försäkringskassan.

Samarbetspartners och tjänsteleverantörer

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners och tjänsteleverantörer som levererar olika typer av stödtjänster till Entry. Sådana stödtjänster kan till exempel ta sikte på IT-tjänster, marknadsföringstjänster, tjänster inom ekonomi samt tekniska tjänster i samband med tillhandahållandet av Entrys webbplats. När samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de personuppgiftbiträden till oss och vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Koncernbolag

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern om det krävs för administrativa ändamål eller andra ändamål med betydelse för den verksamhet som bedrivs i koncernen.

Övriga mottagare

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • Domstolar, skiljenämnder och ombud
 • Försäkringsbolag
 • Din uppdragsgivare/arbetsgivare om du är konsult, inhyrd personal eller anställd hos underentreprenör
 • Potentiella köpare
 • Kreditupplysningsföretag

Avsnitt 4 - Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Om vi har ett behov av att överföra personuppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES kommer vi vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.


Överförs personuppgifter till tredje land (ink. USA) så vidtar vi alltid lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bland annat vara:

 • att vi säkerställer att EU-kommissionen har beslutat att landet som personuppgifterna överförs till uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som dataskyddsförordningen säkerställer.
 • att vi ingår EU-kommissionens standardklausuler med mottagaren av personuppgifterna i tredje land. När personuppgifter överförs till tredje land med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler bedömer vi om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. Med anledning av amerikansk säkerhetslagstiftning finns dock en viss risk att amerikanska myndigheter, i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet, kan bereda sig tillgång till personuppgifter som överförs till USA trots att vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Du kan kontakta oss via info@entrygroup.se och begära att få en kopia på skyddsåtgärderna.

Avsnitt 5 - Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna utgår från dataskyddsförordningen och de framgår nedan. När du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under avsnitt 1 i denna policy.

Svar från oss inom en månad

När du utnyttjar dina rättigheter är vår utgångspunkt att följa din begäran och återkoppla till dig senast inom en månad från det att du kontaktat oss. Hanteringen kan dröja upp till tre månader om ärendets volym eller komplexitet kräver det. I så fall kommer vi meddela dig om det. Vi kommer alltid att besvara din begäran skriftligen.

Rättigheter

Nedan beskrivs de olika rättigheter du kan ha när vi behandlar personuppgifter om dig.

Beroende på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på och ändamålet med behandlingen kan det finnas undantag eller begränsningar till din möjlighet att utöva dina rättigheter.

Om begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad, särskilt med tanke på om den sker på ett återkommande sätt, får vi antingen ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi ska i så fall kunna visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

 • Tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

  Mer information om rätten till tillgång hittar du på IMY:s hemsida.

 • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga.

  Mer information om rätten till rättelse av felaktiga uppgifter hittar du på IMY:s hemsida.

 • Begära att få sina uppgifter raderade
  Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vid en sådan begäran raderar vi uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade. Vi raderar även dina uppgifter om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

  Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s hemsida 

 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas
  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

  Möjligheten till begränsning gäller om: a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet; b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas i stället begär en begränsning av deras användning; c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller d) den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

  Mer information om rätten till begränsning av behandling hittar du på IMY:s hemsida 

 • Begära rätten till dataportabilitet
  När vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke har du rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s hemsida 

 • Rätt att invända mot behandling
  Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen, berättigat intresse. Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering.

  Mer information om rätten att invända mot behandling hittar du på IMY:s hemsida 

Avsnitt 6 - Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga utifrån att vi ändrar våra personuppgiftsbehandlingar samt för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Den vid var tid gällande policyn hålls tillgänglig på Entrys webbplats.