projekt / GC-bro över Frykensundet

GC-bro över Frykensundet

Projektet innebar nybyggnad av en gång- och cykelbro över Frykensundet med anslutande väg i Sunne. Den nya bron utgör en länk i cykelvägnätet och binder samman de centrala delarna av Sunne med området Torvnäs, som kommunen avser att exploatera med bostäder och annan serviceverksamhet. Bron, en cirka 95 m lång samverkansbro i tre spann, var tekniskt utmanande med en underbyggnad av betong, ett bärverk av stål och överbyggnad i betong. Grundläggningen består av pålar både på land och i vatten och krävde en del temporära konstruktioner.

Fakta

Beställare: Sunne Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 20 MSEK
Startdatum: 2020
Slutdatum: 2021

Status: Klart